ถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาระบบบริการในคลินิกผู้สูงอายุ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     กรมการแพทย์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนา ระบบบริการในคลินิกผู้สูงอายุ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันมีอัตราส่วน มากขึ้น และจะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต
นายแพทย์วิวัฒน์ วิริยกิจจา รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานในคลินิกผู้สูงอายุ ซึ่งจัดโดยสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง สถานการณ์ สภาพปัญหาและนโยบายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ ให้กับทีมสหวิชาชีพ ถ่ายทอดความรู้และแนวทางการดำเนินงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่จะปฏิบัติงานในคลินิกผู้สูงอายุ เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นนำความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งถ่ายทอดต่อไปยังบุคลากรในองค์กรเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรโลก ทำให้สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น โดยการสำรวจล่าสุดเมื่อปี 2548 พบว่า ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ 7,029,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.9 ของประชากร และคาดว่าอีก 10 ปีข้างหน้า จะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14.4 ของประชากร ซึ่งจะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ในอนาคต นำมาซึ่งการเกิดภาวะเสี่ยงและปัญหาด้านสุขภาพ เนื่องจากเป็นวัยที่มีธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมลงทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในระบบบริการสังคมและสุขภาพสำหรับผู้สูง อายุ ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 100 คน
 
27 กรกฎาคม 2552 , 16:30 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่