มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยและโรคที่แพร่ระบาดจากสัตว์สู่คน

  
     ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เผยแพร่ผลงานวิจัยและเป็นเวทีถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยและโรคที่ แพร่ระบาดจากสัตว์สู่คน
รองศาสตราจารย์ ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Food Safety and Zoonoses Symposium for Asia Pacific ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและเป็นเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา และแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยและโรคจากสัตว์สู่คนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
กิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การบรรยายพิเศษด้านสาธารณสุขจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร และพฤติกรรม ซึ่งปัจจุบันมีผลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เช่น การเปลี่ยนวิธีการผลิตอาหารและการเลี้ยงสัตว์ที่เร่งธรรมชาติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของมนุษย์ นอกจากนั้น ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย โรคจากสัตว์สู่คน และผลงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องจกสัตวแพทย์สาธารณสุขทั่วประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 45 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี 2552 อีกด้วย
สำหรับศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548 เพื่อเป็นศูนย์วิชาการนานาชาติด้านความปลอดภัยในอาหารที่มีต้นกำเนิดมาจาก สัตว์ มีภารกิจหลักคือ การบริหารจัดการหลักสูตรสัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (MVPH : Master of Veterinary Public Health Program) และการจัดกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาระดับนานาชาติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในเชิงวิชาการแก่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 
27 กรกฎาคม 2552 , 17:20 น. , อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่