สัมมนาแถลงผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในเขตภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในเขตภาคเหนือ
นายประมวล จันทร์พงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคเหนือ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยเน้นการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการอนุรักษ์พลังงานทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงสามารถบริหารจัดการการใช้พลังงานทุกแขนงได้อย่างเป็นระบบ เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพ ลดปัญหาวิกฤติพลังงานและลดภาวะโลกร้อน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวมี 3 ขั้นตอนคือ การบำรุงรักษาทั่วไป ขั้นที่ 2 การปรับปรุงกระบวนการผลิต และขั้นที่ 3 การเปลี่ยนแปลงเครื่องมืออุปกรณ์ที่ล้าสมัยซึ่งลงทุนค่อนข้างสูง โดยแต่ละขั้นตอนจะสามารถลดการใช้พลังงานได้กว่าร้อยละ 10 และหากทำได้ครบทั้ง 3 ขั้นตอนก็จะสามารถลดได้ร้อยละ 30-35 แต่ต้องเริ่มต้นจากกระบวนการที่ง่ายก่อน
ในโอกาสนี้ ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ตัวแทนสถานประกอบการทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 แห่ง ซึ่งทำให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 1.83 ล้านหน่วยต่อปี ประหยัดพลังงานความร้อนได้ 10.71 ล้านเมกกะจูลต่อปี หรือคิดเป็นการประหยัดเงินได้ถึง 7,100,000 บาทต่อปี
 
27 กรกฎาคม 2552 , 18:46 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่