เทศบาลนครเชียงใหม่จัดอบรมเฝ้าระวังป้องกันโรคไม่ติดต่อ

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่จัดอบรมเฝ้าระวังป้องกันโรคไม่ติดต่อ อาทิ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิต สำหรับ อสม.ในทุกชุมชน
นายเคน สันติธรรม ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเฝ้าระวังป้องกันโรคไม่ติดต่อแก่อาสาสมัคร สาธารณสุข (อสม.) ในทุกชุมชนของเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันพบว่าโรคไม่ติดต่อเป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วย ของประชาชน ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น โครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงอายุมากขึ้น ความแออัด ความยากจน การขยายตัวของเมือง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์เพิ่มขึ้น เนื่องจากวิถีการดำเนินชีวิตที่ต้องรีบเร่งแข่งขันกันทั้งในทุกด้าน ทำให้ขาดการออกกำลังกาย เกิดความเครียด ภาวะอ้วน ตลอดจนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือการดื่มสุรา ล้วนส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อ ทั้งโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคมะเร็ง
สำหรับแนวทางป้องกันนั้น เทศบาลนครเชียงใหม่ได้เน้นการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรค 9 ประการคือ ลดการสูบบุหรี่ ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รณรงค์การออกกำลังกายให้เพียงพอ รับประทานอาหารอย่างเหมาะสม เฝ้าระวังโรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน ภาวะอ้วน โรคไขมันในเลือดสูง และอุบัติเหตุ ทั้งนี้ ลดปัญหาจากโรคไม่ติดต่อหลักที่เป็นสาเหตุของการตายและพิการก่อนวัยอันควร และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคไม่ติดต่อดังกล่าว เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 86 ชุมชน ๆ ละคน รวม 86 คน เพื่อสร้างแกนนำเฝ้าระวังป้องกันโรคให้กับประชาชน โดยการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับตนเอง ครอบครัว และคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
28 กรกฎาคม 2552 , 18:18 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่