ชมรมต้นกล้า ก้าวกล้าสันป่าตองประสบผลสำเร็จในการนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

  
     เยาวชนชมรมต้นกล้า ก้าวกล้าสันป่าตองประสบผลสำเร็จในการนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สร้างเยาวชนต้นแบบและขยายผลเครือข่ายกว่า 600 คน
พลเอกพลางกูร กล้าหาญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ค่ายอาสาพัฒนาผู้นำ สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม น้อมใจเทิดไท้องค์ราชัน ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแกนนำเยาวชนชมรมต้นกล้า ก้าวกล้าสันป่าตองร่วมกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ กิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคมนี้ โดยเยาวชนประมาณ 120 คน จะได้พัฒนาทักษะ อุดมการณ์ จิตสำนึกความรักชาติ รักสิ่งแวดล้อม เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน้อมนำมาสู่การดำเนินชีวิตประจำวัน ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ปัญหาสังคม มีทัศนคติที่ดีต่อโลกและชีวิต มีจิตอาสา กล้าทำดี เป็นแกนนำเยาวชนขยายผลไปยังเยาวชนในพื้นที่อื่น ร่วมพัฒนาแก้ปัญหาพื้นที่กับคนในชุมชน ร่วมปลูกจิตสำนึกดูแลสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและสังคม สร้างภาวะผู้นำในเยาวชนต้นแบบ ขยายแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
เมื่อปี 2551 ที่ผ่านมา ชมรมต้นกล้าก้าวกล้าสันป่าตอง ได้รับคัดเลือกให้รับโล่รางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการในฐานะกลุ่มพลังเครือข่ายเยาวชนที่มีผลงานดีเด่น ภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ที่เครือข่ายเพื่อนฯคุณธรรม กองบัญชาการกองทัพไทยและสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งนี้เฉพาะชมรมต้นกล้า ก้าวกล้าสันป่าตอง ได้ขยายผลไปยังเยาวชนพื้นที่ 3 อำเภอประกอบด้วย สันป่าตอง ดอยหล่อและแม่วาง มีสมาชิกกว่า 600 คนแล้ว
 
5 สิงหาคม 2552 , 11:29 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่