สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2 จัดการอบรมครูตามโครงการเปิดโลกการเรียนรู้ด้วยการอ่าน

  
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2 เห็นความสำคัญของการอ่านตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการกำหนดเรื่องการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ จัดอบรมครูเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติสำหรับเปิดโลกการเรียนรู้ด้วยการอ่าน
นายมนู มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครูตามโครงการเปิดโลกการเรียนรู้ด้วยการอ่าน ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูที่รับผิดชอบโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการอ่าน สร้างนิสัยรักการอ่านในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองสู่สังคมที่ดี
ทั้งนี้เนื่องจากการอ่านเป็นความรู้พื้นฐานสำคัญในการศึกษาหาความ รู้ การติดต่อสื่อสาร และในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะต้องมุ่งให้นักเรียนมีความ สามารถในการอ่านออกเขียนได้ก่อน จึงจะสามารถเรียนรู้เรื่องอื่นต่อไปได้ ประกอบกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2 จึงเปิดดำเนินโครงการดังกล่าว วิธีการอบรมมีทั้งการบรรยายและการปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่างๆโดย มีครูจากโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน
 
5 สิงหาคม 2552 , 16:21 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่