ผลการสำรวจของศูนย์วิจัยพายัพโพลล์ พบว่าประชาชนอยากให้แพนด้าน้อยชื่อหลินปิงมากที่สุด

  
     ผลการสำรวจของศูนย์วิจัยพายัพโพลล์ พบว่าประชาชนอยากให้แพนด้าน้อยชื่อหลินปิงมากที่สุด ขณะเดียวกันยังขอให้มีการเสนอข่าวแพนด้าอย่างต่อเนื่อง
ดร.ลักษณ์ พรหมปาลิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ นายสุทธิ์พงษ์ รักศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพายัพโพลล์ พร้อมด้วยนายธนภัทร พงษ์ภมร ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ แถลงผลวิจัยพายัพโพลล์ มหาวิทยาลัยพายัพ แถลงข่าวผลการสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวในการตั้งชื่อลูกแพนด้า โดยได้สำรวจเมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2552 ขนาดตัวอย่าง 1,513 ตัวอย่าง เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ร้อยละ 60.5 เป็นนักท่องเที่ยวจากจังหวัดต่าง ๆ 50 จังหวัดคิดเป็นร้อยละ 39.5 ผลการสำรวจพบว่าประชาชนร้อยละ 86.9 ทราบข่าวการเกิดลูกแพนด้า และร้อยละ 13.1 ไม่ทราบข่าวดังกล่าว ขณะที่ประชาชนร้อยละ 92.9 ทราบข่าวการตั้งชื่อลูกแพนด้า ร้อยละ 7.1 ไม่ทราบ
ชื่อที่ประชาชนชื่นชอบคือหลินปิงร้อยละ 59 รองลงมาคือขวัญไทยร้อยละ 22.6 รองลงมาคือไทจีนและหญิงหญิง ทั้งนี้พบว่าร้อยละ 52.3 ส่งไปรษณียบัตรทายชื่อ 1 ชื่อ ขณะที่ร้อยละ 23.6 ทายทั้ง 4 ชื่อ โดยกลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกส่งทายทางไปรษณียบัตรชื่อหลินปิงร้อยละ 83.6 รองลงมาคือชื่อขวัญไทยร้อยละ 41.5
นอกจากนี้ประชาชนยังได้เสนอความคิดเห็นอยากให้สวนสัตว์เชียงใหม่ปรับปรุงหรือดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือ ขอให้จัดกิจกรรมของสัตว์ต่าง ๆ ให้น่าสนใจและประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวรับทราบ มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ขอให้มีบริการแจกหน้ากากอนามัยให้นักท่องเที่ยวฟรี พร้อมจัดวางแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือไว้บริการนักท่องเที่ยว ขอให้เสนอเรื่องพัฒนาการแพนด้าน้อย และครอบครัวผ่านสื่ออย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์
 
6 สิงหาคม 2552 , 14:51 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่