สพท.เชียงใหม่เขต 2 จัดประกวดผลงานความสามารถทางคณิตศาสตร์ The Geometers’Sketchpad

  
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2 จัดประกวดผลงานสร้างสรรค์ความสามารถทางคณิตศาสตร์ The Geometers’Sketchpad เพื่อหาตัวแทนเข้าประกวดในระดับประเทศ ปรากฏว่าทีมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยคว้ารางวัลชนะเลิศ 2 จาก 3 ระดับ โดยมีโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้รับไป 1 ระดับ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาคณิตศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จัดการประกวดผลงานสร้างสรรค์คนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม The Geometers’Sketcpad แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับประถมศึกษา มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 10 ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 39 ทีม และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 23 ทีม รวม 72 ทีม ๆ ละ 2 คน
ผลการแข่งขันระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ ทีมโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ผู้ร่วมทีมได้แก่ เด็กชายณัฐภัทร เชาวปรีชา และเด็กชายศุภวิชญ์ ไชยวรรณ์ ครูผู้ควบคุมทีม นายชาครณ์ เจียรวัฒนานุกุล รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ผู้ร่วมทีมได้แก่ เด็กชายศิรชัช ชมภูแก้ว และเด็กชายสัมฤทธิ์ แก้วมณี ครูผู้ควบคุมทีม นางสาวกมลพรรณ คำมามูล รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนดาราวิทยาลัย ผู้ร่วมทีมได้แก่ เด็กหญิงนฤสรณ์ นฤมิตาภา และเด็กหญิงสิตา สุขปาเรียน ครูผู้ควบคุมทีม นางนริสรา ญานะ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศทีมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้ร่วมทีมได้แก่ เด็กชายพีรณัฐ มานิตย์ศิริกุล และเด็กชายขจรณินทร์ นนทชัยภูมิ ครูผู้ควบคุมทีม นายอภิชาติ ลอยเวหา รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย ผู้ร่วมทีม ได้แก่ เด็กชายสวัสดิ์ สมโน และเด็กชายวรัญสรณ์ กรินทราทันต์ ครูผู้ควบคุมทีม นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ ผู้ร่วมทีมได้แก่ เด็กชายปฐมพร โฉมศรี เด็กชายพิษณุ สิงห์ใส ครูผู้ควบคุมทีม นางณัฐนันท์ วงศ์วราเดชกุล
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้ร่วมทีม นายเมธี ภัทรสกุลชัย และนาย กษิดิษ อนันทนาธร ครูผู้ควบคุมทีม นายธีรวัฒน์ จิตธรรม รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ ผู้ร่วมทีม นายธนภูมิ เลอเลิศไทยานุภาพ และนายบัญชา จ๋านะ ครูผู้ควบคุมทีม นายสันทัด ดุลย์สูงเนิน รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย ผู้ร่วมทีม นายณภัทร บุญสูง และนางสาวปารัช วิษณุมหิมาชัย ครูผู้ควบคุมทีม นางสุกัญญา เมืองสอง
สำหรับรางวัลการประกวดชนะเลิศ ได้รับเหรียญพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเหรียญพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเหรียญและเงินรางวัล 2,000 บาท สำหรับครูผู้ควบคุมทีมได้รับเกียรติบัตร โดยทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุกระดับ จะได้เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป
 
10 สิงหาคม 2552 , 14:03 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่