ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับบทบาทของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน

  
     กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับกรมอาเซียน ทำความเข้าใจกับสื่อมวลชนพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับบทบาทของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน
สำนักประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์จัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีบุคลากร กรมประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนร่วมสัมมนา ซึ่งนายวิทวัส ศรีวิหค อธิบดีกรมอาเซียน เป็นวิทยากรบรรยายสรุปความเป็นมาของอาเซียนและความสัมพันธ์ของไทยในกลุ่มอาเซียนในภาพรวม โดยกล่าวว่า การรวมตัวของกลุ่มอาเซียนเริ่มมา 42 ปีแล้ว และปี 2551-2552 อาเซียนคือวาระแห่งชาติ ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นสมาชิกกลุ่ม มีการให้สัตยาบันกฎบัตรอาเซียน และปัจจุบันประธานอาเซียนเป็นคนไทย คือ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ซึ่งนับเป็นคนไทยคนที่สองรองจากนายแผน วรรณเมธี โดยจะดำรงค์ตำแหน่งประธานอาเซียนตั้งแต่ปี 2551-2555 แต่พบว่าประชาชนไทยยังมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับอาเซียนน้อยมาก ทั้งนี้อาเซียนอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประชากร 567 ล้านคน มีพื้นที่ 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร มีผลิตภัณฑ์มวลรวม 1.06 แสนล้านเหรียญสหรัฐ มีมูลค่าการค้า การส่งออก 765 พันล้านเหรียญสหรัฐ มีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และหากนำเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของกลุ่มอาเซียน+3 มารวมกัน จะเกินกว่าครึ่งของทุนสำรองของโลก สมาชิกก่อตั้งมาจาก 10 ประเทศภายใต้เป้าหมายส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและสังคมและมีวาระซ่อนเร้นเรื่องความมั่นคงและการเมือง
อาเซียนมีการประชุมปีละประมาณ 700 ครั้ง แ ต่มีการทำตามข้อตกลงไม่ถึงร้อยละ 40 อีก 6 ปีข้างหน้าประเทศในอาเซียนจะรวมตัวเป็นหนึ่ง ซึ่งหมายถึงภาษีจะเท่ากับศูนย์ โดยจะมีการออกพิมพ์เขียว 3 ฉบับคือเรื่องเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง และจะต้องนำกฎบัตรมาสู่การปฏิบัติให้มากที่สุด
 
11 สิงหาคม 2552 , 17:02 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่