เชียงใหม่จัดค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

  
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เขต 2 และเขต 3 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนขยายผลสู่โรงเรียน
เมื่อวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2552 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เขต 2 และเขต 3 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง โดยนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่มีอายุระหว่าง 16 – 18 ปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 26 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 27 คน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำนวน 27 คน รวมทั้งสิ้น 80 คนเข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมค่ายประกอบด้วย กิจกรรมเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยในวิถีชีวิต กิจกรรมหน้าเสาธงให้ข้อคิดและกำลังใจกับนักเรียนและแนวทางปฏิบัติในการอยู่ ค่าย กิจกรรมเรียนรู้เรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมือง กิจกรรมเรียนรู้เรื่อง ชุมชนประชาธิปไตย นอกจากนี้ภาคกลางคืนยังมีกิจกรรมรอบกองไฟเพื่อสร้างความสนุกสนานและความ สมานฉันท์ ตามวิถีการอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย นันทนาการ การออกกำลังกาย และเกม ซึ่งผลการฝึกอบรมได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เชื่อว่านักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมครั้งนี้จะได้รับความรู้ความเข้าใจ พร้อมที่จะเป็นแกนนำเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียนได้เป็น อย่างดี
 
21 สิงหาคม 2552 , 20:13 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่