เชียงใหม่พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติงานในอำเภอกัลยาณิวัฒนา

  
     จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมสำหรับรองรับการจัดตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นอำเภอที่ 25 และเป็นอำเภอใหม่ล่าสุดของประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่
นายอมรพันธ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบ และกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นอำเภอที่ 25 ของจังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอที่ 878 ของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ ตำบลแม่แดด และตำบลแจ่มหลวง ของ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามร่างพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอ กัลยาณิวัฒนา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในระหว่างนี้ทางจังหวัดก็ได้เตรียมการไว้พร้อมแล้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ก็เช่นเดียวกับอำเภอทั่วไป โดยเฉพาะฝ่ายปกครองและฝ่ายตำรวจต้องเตรียมพร้อมปฏิบัติงานทันทีเมื่อพระราช กฤษฎีกาประกาศใช้ ซึ่งคาดว่าประมาณเดือนกันยายนหรือตุลาคม 2552 นี้
 
21 สิงหาคม 2552 , 20:15 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่