ประชุมวิชาการสาธารณสุขเขต 15-16 เครือข่ายสาธารณสุขร่วมใจคนไทยปลอดโรค

  
     นักวิชาการสาธารณสุขกว่า 500 คนจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนร่วมประชุมทางวิชาการเครือข่ายสาธารณสุขร่วมใจ คนไทยปลอดโรคที่จังหวัดเชียงใหม่
นายแพทย์อภิชัย มงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 15 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขต 15 และ 16 ประจำปี 2552 เครือข่ายสาธารณสุขร่วมใจ คนไทยปลอดโรค ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการและผู้สนใจในพื้นที่สาธารณสุขเขต 15 และ 16 ได้มีโอกาสเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการนำผลงานวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการบรรลุเป้าหมายของการมีสุขภาพดีของประชาชนอย่างทั่วถึง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 15 กล่าวว่า การสร้างเครือข่ายทางการแพทย์เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในภาพรวม ขณะที่ภาคเหนือมีสถิติเกี่ยวกับโรคที่น่าสนใจคือ มีผู้ป่วยวัณโรคสูงมาก มีอัตราการฆ่าตัวตายต่อแสนประชากรสูงที่สุด และมีอัตราการคลอดเด็กตัวเล็กจำนวนมาก การนำเสนอผลงานทางวิชาการจะช่วยขยายแนวคิดจากหิ้งสู่ห้าง สู่การพัฒนาการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างดี
สำหรับการประชุมทางวิชาการสาธารณสุข เขต 15 และ 16 ประจำปี 2552 เครือข่ายสาธารณสุขร่วมใจ คนไทยปลอดโรคจัดระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2552 มีผู้เสนอผลงานทางวิชาการ 63 เรื่อง คณะกรรมการคัดเลือกให้รางวัลผู้มีผลงานดีเด่น 10 รางวัลมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 500 คน
 
26 สิงหาคม 2552 , 14:42 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่