MOU เชียงใหม่ กับสิบสองปันนา

  
     ผู้แทนจากเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา และตัวแทนจากจังหวัดเชียงใหม่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเชื่อมโยงการค้า การลงทุนระหว่างกัน
นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางดาว ลินยิน ผู้ว่าการเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โอกาสการค้าการลงทุนในเขตสิบสองปันนา และประชาสัมพันธ์โครงการนิคมอุตสาหกรรมจิ่งหง(เชียงรุ่ง) ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคณะผู้แทนจากเขตสิบสองปันนาเดินทางมาเชื่อมโยงการค้าการลงทุน และลงนามความร่วมมือระหว่าง Thai Lanna Food @ Cultural Center Limited-King land Tourism Investment Group สิบสองปันนา ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมหลายด้าน ที่จะเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับสิบสองปันนา โดยผ่านเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ
ขณะที่ผู้ว่าการเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนกล่าวว่า มณฑลสิบสองปันนาประกอบด้วยนคร จิ่งหง หรือนครเชียงรุ่งซึ่งเป็นเมืองหลวง มีสองอำเภอคืออำเภอเมืองฮาย และอำเภอเมืองหล้า มีประชากร 1.7 ล้านคน ปีหนึ่ง ๆ จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไป 6.2 ล้านคน มีชายแดนติดประเทศลาวและพม่า มีแม่น้ำโขงไหลผ่าน การคมนาคมสะดวกทั้งทางบก น้ำและอากาศ เป็นแหล่งยางพาราใหญ่อันดับสองของจีน มีไร่ชาโบราณกว่า 13,000 ไร่ เป็นแหล่งกำเนิดชากู่เอ่อ เป็นเขตป่าดิบชื้นเขตร้อน มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีประชากร 12 เผ่า เผ่าไทลื้อมากที่สุดกว่า 230,000 คน ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 6.88 พันล้านหยวน ธุรกิจและสินค้าไทยที่มีโอกาสคือ เกษตรแปรรูป สินค้าบริโภค ได้แก่น้ำมันพืช ลำไยอบแห้ง งานหัตถกรรมไม้ ยางพารา สิ่งทอ เหล็ก การทำคอนแทร็คฟาร์มมิ่งและการรักษาสุขภาพ
 
26 สิงหาคม 2552 , 14:45 น. , อ่าน 1226  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่