สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดการอบรมพิธีกรมืออาชีพ รุ่นที่ 3

  
     ผู้สนใจในการทำหน้าที่พิธีกรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจากหลายหน่วย งานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เข้ารับการอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว
นางจิราพร ทองบ่อ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรม เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ รุ่นที่ 3 ที่ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ทำหน้าที่พิธีกร ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ได้ฝึกฝนทักษะ และเรียนรู้เทคนิคที่สำคัญ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ นอกจากนั้น ยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเป็นพิธีกรระหว่างผู้เข้าอบรม และสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อีกทางหนึ่ง
สำหรับการอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 3 ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดขึ้น มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 27 คน จากรุ่นที่ 1 ที่จัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2551 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 25 คน รุ่นที่ 2 จัดอบรมระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2551 มีผู้เข้ารับการอบรม 25 คนเช่นกัน ทั้งนี้ สำหรับการอบรมดังกล่าวนี้นบว่าเป็นที่ต้องการของหน่วยงานรวมทั้งบุคลากรใน หน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างมาก โดยคาดว่าสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จะต้องจัดการอบรมรุ่นต่อไปในเร็วๆ นี้
 
27 สิงหาคม 2552 , 11:16 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่