ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่แทนผู้ที่หมดวาระ

  
    สมาคมนักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ จัดการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่แทนผู้ที่หมดวาระ ผลปรากฏว่านายกคนเดิมได้รับการเลือกตั้งอีกสมัยโดยไม่มีคู่แข่ง
ตามที่ตำแหน่งนายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีนางผ่องพรรณ จงยศยิ่ง ดำรงตำแหน่ง ได้หมดวาระลงในเดือนกรกฎาคม 2552 และต้องทำการเลือกตั้งใหม่ในเดือนสิงหาคม 2552 นั้น เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา ทางสมาคมจึงได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2552 ขึ้น ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ มีวาระการประชุมที่สำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมแทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากครบวาระ รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีบริหาร 2550-2552 การพิจารณารายรับ รายจ่าย และการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมคนใหม่
สำหรับการเลือกตั้งนายกสมาคมแทนตำแหน่งที่ว่างนั้น ที่ประชุมได้เลือกนายอินสม ปัญญาโสภา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เป็นประธานดำเนินการตามระเบียบของสมาคม และการเลือกตั้งครั้งนี้จะเลือกเฉพาะนายกสมาคมเพียงคนเดียว ส่วนคณะกรรมการบริหารสมาคมจำนวน 15 ตำแหน่ง นายกสมาคมจะเป็นผู้แต่งตั้งเอง
ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นางผ่องพรรณ จงยศยิ่ง ยังคงได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 สมัยโดยไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งอีก 3 คน ได้ขอถอนตัวทำให้ไม่มีคู่แข่งขัน ที่ประชุมจึงให้การรับรองนางผ่องพรรณ จงยศยิ่ง เป็นนายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ อีก 1 สมัย มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้ โดยวาระจะสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 2554
 
30 สิงหาคม 2552 , 19:28 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่