เทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมพร้อม รับสมัครผู้มีสิทธิ์ลงรับเลือกตั้งนายกฯ

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวก และความรวดเร็วในบริการ การรับสมัครผู้มีสิทธิ์ลงรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ที่จะมีขึ้น ระหว่าง วันที่ 3 – 7 กันยายน 2552 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
ดร.เคน สันติธรรม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการเตรียมการรับสมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ที่จะมีขึ้นในวันที่ 3-7 ก.ย. 2552 นี้ว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เตรียมห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลฯ โดยได้จัดเตรียม เจ้าหน้าที่กว่า 30 คน ในการรับสมัคร พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กว่า 100 คน เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกโดยการจัดสถานที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอ สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครนั้นต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายกำหนด ประสงค์จะรับสมัครเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยขั้นตอนการรับสมัครมีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การรับใบสมัครของ
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัคร
ขั้นตอนที่ 3 การออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้ง
ขั้นตอนที่ 4 การให้หมายเลขประจำตัวผู้รับ
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบสิทธิผู้สมัครรับ
ขั้นตอนที่ 6 การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เทศบาลนครเชียงใหม่ยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ ให้บริสุทธิ์ ยุติธรรม และ โปร่งใส ต่อไป
 
31 สิงหาคม 2552 , 16:42 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่