เปิดตัวโครงการ MICE 4 YOUTH เพื่อเสริมความรู้ให้เยาวชน รองรับการพัฒนาเชียงใหม่สู่การเป็นนครแห่งไมซ์

  
    สสปน. และ 9 สถาบันการศึกษาชั้นนำในภาคเหนือตอนบน ร่วมเปิดตัวโครงการ MICE 4 YOUTH เพื่อเสริมความรู้ให้เยาวชน รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ และการพัฒนาเชียงใหม่สู่การเป็นนครแห่งไมซ์อย่างสมบูรณ์แบบ
หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) เป็นประธานเปิดโครงการ MICE 4 YOUTH เสริมความรู้เรื่องไมซ์ ให้เยาวชน ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนาเชียงใหม่สู่ความเป็นนครแห่งไมซ์ ในด้านการพัฒนาบุคลากร โดยตั้งเป้าหมายในการถ่ายทอดองก์ความรู้เกี่ยวกับไมซ์ของไทยและระดับโลกไปยังกลุ่มเป้าหมาย นิสิต นักศึกษา เป็นการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาเรื่องไมซ์ในระดับภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เกิดความนิยมในการเลือกเรียน และเลือกอาชีพในอุตสาหกรรมไมซ์ในสถาบันการศึกษา ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างบุคลากรขึ้นมารองรับ เพื่อให้อุตสาหกรรมไมซ์ของไทยมีความแข็งแกร่งและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
โครงการ MICE 4 YOUTH เสริมความรู้เรื่องไมซ์ ให้เยาวชน มีกำหนดจัดขึ้นระหว่าง 2-3 กันยายน 2552 โดยมีนักศึกษาจาก 9 สถาบันการศึกษาชั้นนำในภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีกิจกรรมการบรรยายเรื่องของอุตสาหกรรมไมซ์ จากวิทยากรผู้มีความรู้ ผู้ชำนาญการและประสบความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจไมซ์ในหลายสาขาอาชีพ การเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลภายในห้องนิทรรศการ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานด้านไมซ์เชิงสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
2 กันยายน 2552 , 19:29 น. , อ่าน 1228  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่