สสปน.พร้อมผลักดันเชียงใหม่ให้เป็น 1 ใน 4 เมืองแห่ง MICE ของไทย ร่วมกับ กทม. พัทยาและภูเก็ต

  
    สสปน.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อผลักดันให้เป็นจุดหมายหลักของการจัดประชุม สัมมนา การแสดงสินค้า และการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ เพื่อช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสู่เวทีโลก
หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. และนายอมรพันธ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สสปน. และ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผลักดันให้เชียงใหม่ก้าวสู่ความเป็นนครแห่งไมซ์ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยดำเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการร่วมกันพัฒนาบุคลากรรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้พิจารณาในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคมและขนส่งมวลชนของจังหวัด ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจไมซ์ระดับนานาชาติ
นายอมรพันธ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เป็นความร่วมมือที่สอดคล้องกับแผนพัฒนารวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ให้เข้ามาเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญ ซึ่งเชียงใหม่มีความพร้อมในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับอย่างสมบูรณ์แบบในทุกด้าน
สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ประกอบด้วย การประชุมสัมมนา (Meetings) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentives) การประชุมขนาดใหญ่ (Conferences) และ การจัดงานแสดงสินค้า (Exhibitions) ซึ่งในปีนี้ สสปน.จะดำเนินการพัฒนาให้ภูมิภาคหลักของประเทศไทยเป็นนครแห่งไมซ์ หรือ MICE CITY จำนวน 4 เมืองธุรกิจและท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ คือ กรุงเทพมหานคร พัทยา เชียงใหม่ และ ภูเก็ต และก่อนหน้านี้ได้ดำเนินโครงการไปแล้ว 2 แห่งคือ กรุงเทพมหานครและพัทยา
 
2 กันยายน 2552 , 19:31 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่