รมช.ศึกษาเปิดประชุมสัญจรสร้างความเข้าใจ O-NET / GAT / PAT แก่นักเรียน ม.ปลายที่เชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดการประชุมสัญจรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ O-NET / GAT / PAT แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จังหวัดเชียงใหม่
นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัญจรสร้างความเข้าใจในการสอบ O-NET / GAT / PAT สำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบรับกลาง (Admission) แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของแต่ละจังหวัดร่วมกันจัดขึ้นตามภูมิภาค 4 จุดคือ เชียงใหม่ นครปฐม อุบลราชธานี และสงขลา โดยเริ่มต้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า การจัดประชุมชี้แจงครั้งนี้หวังว่าผู้เกี่ยวข้องจะเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถถือปฏิบัติในทุกขั้นตอนเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยให้ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ โดยเฉพาะ ให้สามารถรองรับการเป็นสมาคมอาเซียน ปี 2558 และเป็นศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาคเอเชียในอนาคต
การประชุมวันนี้มีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ ครูแนะแนว คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียนจากทั้ง 6 เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3,900 คน
 
19 กันยายน 2552 , 20:00 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่