รมช.ศึกษาเปิดประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาพื้นที่สูงและทุรกันดารที่เชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร ที่โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร 24 เขตพื้นที่การศึกษา ใน 11 จังหวัด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมนำเสนอผลงานการจัดการศึกษาในพื้นที่สูงและทุรกันดารที่มีคุณภาพให้สาธารณชนได้รับรู้
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประชาชนบนพื้นที่ภูเขาสูงมีความแตกต่างอย่างหลากหลาย นอกจากนั้น ยังมีความจำเป็นในการหาเลี้ยงชีพที่มากกว่าการให้การศึกษากับบุตรหลาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงต้องกำหนดการจัดการศึกษาในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามโครงการพัฒนาการศึกษาพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์การดำเนินงานดังกล่าว
การประชุมครั้งนี้มีหัวหน้ากลุ่มแผนงานและโครงการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มศึกษานิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนและครูในสถานศึกษา ในพื้นที่การศึกษาเป้าหมาย 24 เขต 11 จังหวัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 300 คน โดยจัดการประชุมระหว่าง 19-21 กันยายน 2552 นี้
 
19 กันยายน 2552 , 20:03 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่