สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การทำข่าวเศรษฐกิจและการประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์วิกฤติ

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การทำข่าวเศรษฐกิจและการประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์วิกฤติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
นายยรรยงค์ สมจิตต์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การทำข่าวเศรษฐกิจและการประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์วิกฤติ ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง 21-22 กันยายน 2552 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะในการผลิตข่าวชั้นสูง ที่มีประเด็นเนื้อหาทางด้านเศรษฐกิจและข่าวในภาวะวิกฤติ รวมทั้งเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่ผู้สื่อข่าวซึ่งปฏิบัติหน้าในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ในการประชุมวันแรกมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือตอนบน โดยมีวิทยากรคือ นายสมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร ผู้บริหารส่วน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และนายณรงค์ คองประเสริฐ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ต่อด้วยการบรรยายพร้อมการฝึกปฏิบัติ ทำขาวเศรษฐกิจอย่างไรให้ถูกใจประชาชน โดยนายจเลิศ เจษฎาวัลย์ อาจารย์จากภาควิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 2 การบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง การประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์วิกฤติ พร้อมการประชุมหารือ การออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่าการบริหารและจัดการข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์วิกฤติ โดยมีนางสาวอัมพวัน เจริญกุล ผู้อำนวยการสำนักข่าวแห่งชาติ เป็นวิทยากร
 
21 กันยายน 2552 , 19:33 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่