ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการโรงพยาบาลทั่วประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการโรงพยาบาลทั่วประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่ ในขณะที่รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขชื่นชมการบริหารจัดการของโรงพยาบาลที่สามารถสนองความคาดหวังของประชาชนได้อย่างดี
นายแพทย์ ศิริวัฒน์ ทิพย์ธาราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2552 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการพัฒนาคุณภาพงานบริการของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบบริการให้ดียิ่งขึ้น
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า จากปัญหาภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบถึงประเทศไทย รวมถึงโรงพยาบาลทุกแห่งที่มีภาระด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อนโยบายด้านหลักประกันสุขภาพ และการเฝ้าระวังรักษาโรคอุบัติใหม่ ในขณะที่บุคลากรและงบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด
สำหรับการประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่าง 22-24 กันยายน 2552 มีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง รวมทั้งหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตร์และผู้เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมจำนวน 600 คน
 
23 กันยายน 2552 , 13:51 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่