องค์กรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันสายตาโลก

  
     องค์กรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันสายตาโลก สร้างความตระหนักให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันความพิการทางสายตา
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรม I-Dream เนื่องในวันสายตาโลก ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อกระตุ้นให้ภาครัฐและองค์กรสาธารณสุข เข้ามามีส่วนแก้ไขปัญหาและให้บริการทางวิชาการต่อประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันความพิการทางด้านสายตา โดยนำนักเรียนผู้พิการทางสายตาจากโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น การออกกำลังกาย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกีฬาวิ่ง เกมนันทนาการ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เชียงใหม่เพื่อสัมผัสมาสคอตแพนด้า และรับฟังบรรยายสรุปจากเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ และสัมผัสสัตว์อย่างใกล้ชิด
องค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมกับองค์การป้องกันอาการตาบอดนานาชาติ (IAPB) ได้กำหนดให้วันที่ 11 ตุลาคม 2550 เป็น “วันสายตาโลก” ทั้งนี้พบว่าปัญหาสายตาเป็นปัญหาที่คุกคามประชากรโลก โดยประเทศไทยประชากรประสบปัญหาด้านสายตาเพิ่มมากขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้น และยังขาดการทำงานอย่างต่อเนื่องจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ปัญหาสายตาในประเทศไทยเพิ่มความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจากการพัฒนาของสังคมที่มีความแข่งขันสูงและเข้าสู่ระบบสังคมเมืองมากขึ้น การใช้คอมพิวเตอร์มากเกินไป ปัญหาสายตาที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาทางสติปัญญาของเด็ก ปัญหาสภาพแวดล้อม หรือภาวะของสุขภาพผู้ป่วย เป็นต้น ทั้งนี้ตามมาตรฐานของ American Optometric Association (AOA) ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการบริการสังคมของสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยต้องมีผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตรศาสตร์มากกว่า 4,000 คนเป็นอย่างน้อย เพื่อให้เพียงพอต่อการบริการทางสาธารณสุขและการแพทย์ด้านสายตา แต่ในความเป็นจริงข้อมูลเมื่อปี 2549 จำนวนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตรน้อยมาก
 
26 กันยายน 2552 , 15:22 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่