ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ร่วมสัมมนาการบังคับใช้กฎหมายกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ร่วมสัมมนาการบังคับใช้กฎหมายกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมระบุว่า การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา กล่าวภายหลังเข้าร่วมโครงการสัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชนเรื่อง การบังคับใช้กฎหมายกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดเชียใหม่และลำพูนว่า เรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัว แต่เป็นเรื่องที่มีผลกระทบกับทุกคนโดยตรง โดยเฉพาะปัญหาภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องและรุนแรงอยู่ทั่วโลก ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อนที่กำลังเป็นประเด็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นจะให้ส่วนใดส่วนหนึ่งรับผิดชอบคงไม่สามารถทำให้ ดีได้ แต่เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่ต้องช่วยกัน
สำหรับภารกิจของคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ยังได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ปัญหามลพิษทางเสียงและความ สั่นสะเทือนบริเวณใกล้เคียงท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ การจัดการป่าชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อ.แม่ออน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสวนสัตว์เชียงใหม่ โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำกวงและสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติแม่กวง จ.ลำพูน
 
27 กันยายน 2552 , 21:11 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่