ผู้สูงอายุกว่าสองพันคนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมสืบชะตาหลวงประจำปี

  
     ผู้สูงอายุกว่าสองพันคนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมสืบชะตาหลวงประจำปี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายศิริรัตน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสืบชะตาหลวงผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2552 เนื่องในวันผู้สูงอายุสากล เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสครบ 82 พรรษา ณ วัดสวนดอกวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาสุขภาพจิตใจของผู้สูงอายุ ซึ่งเชื่อกันว่าหากใครได้เข้าร่วมพิธีสืบชะตาแล้วจะทำให้มีชีวิตยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย มีผู้สูงอายุกว่าสองพันคนจาก 24 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธี เพื่อสร้างความตระหนักให้สังคมและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้หันมาเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุและจัดสาธารณูปโภครองรับให้เหมาะสม ให้เกิดการอยู่ร่วมกันของคนสามวัยได้อย่างมีความสุข โดยให้มองว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระ แต่เป็นแหล่งรวมประสบการณ์และคลังสมอง
องค์การสหประชาชาติได้กำหนดใหม่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นวันผู้สูงอายุสากล เพื่อให้สังคมและชุมชนทั่วโลกได้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ทั้งนี้พบว่าประเทศกำลังพัฒนากำลังประสบปัญหาประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่งผู้สูงอายุไทยมีประมาณ 7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 11 ของจำนวนประชากร จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 13 สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย และคาดว่าในปี พ.ศ.2563 จำนวนผู้สูงอายุจะสูงขึ้นเป็นประมาณ 11 ล้านคนหรือร้อยละ 19.9 ซึ่งจะก่อให้เกิดอัตราการพึ่งพิงและปัญหาด้านสุขภาพ
 
1 ตุลาคม 2552 , 16:46 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่