SIPA กำหนดจัดสัมมนา Open source Solution โอกาสและทางรอดของหน่วยงานในยุคโลกาภิวัฒน์

  
    หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจ ร่วมสัมมนากับ SIPA หัวข้อ Open source Solution โอกาสและทางรอดของหน่วยงานในยุคโลกาภิวัฒน์ สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์หรือสอบถามด่วนที่สำนักงาน SIPA เชียงใหม่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (SIPA) ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส มาใช้งานในหน่วยงานภาครัฐ ทั้งการบริหารจัดการภายใน การให้บริการประชาชน รวมถึงการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานราชการ จึงได้กำหนดจัดสัมมนาหัวข้อ “Open Source Solution โอกาสและทางรอดของหน่วยงานในยุคโลกาภิวัฒน์” ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2522 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องเชียงแสน โรงแรม เซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
การสัมมนาครั้งนี้จะมีการนำเสนอแนวทางในการส่งเสริมให้มีการนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับบุคลากรทางด้าน IT ในเขตภาคเหนือ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ ไปปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง โดยกิจกรรมภายในงานมีการนำเสนอแนวทางและวิธีการเลือกใช้โอเพ่นซอร์สอย่างเหมาะสม รวมทั้งการเสวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งภาคเอกชน
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านเว็บไซต์ www.syslogseminar.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณทิพย์สุดา โทรศัพท์ 086-0319449 หรือที่ประชาสัมพันธ์ SIPA เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5324-7282
 
6 ตุลาคม 2552 , 22:56 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่