เชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาจัดระเบียบที่ดินในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มและอำเภออมก๋อย ตามแนวพระราชดำริ

  
    คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาจัดระเบียบที่ดินในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มและอำเภออมก๋อยตามแนวพระราชดำริ เชื่อว่า การดำเนินงานจัดระเบียบการใช้ที่ดินและการแก้ไขปัญหาอื่นที่จะบรรลุผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี หากได้รับความร่วมมือและเป็นความต้องการจากประชาชนในพื้นที่
นายวิชัย กิจมี นักวิชาการ ทำหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาจัดระเบียบที่ดินในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มและอำเภออมก๋อยตามแนวพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดสรรงบประมาณปี 2552 สำหรับคณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินการเพื่อควบคุม กำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไขข้อขัดข้องในการขับเคลื่อน การดำเนินงานจัดระเบียบการใช้ที่ดิน ป่าไม้ ป้องกันการปลูกพืชเสพติด ป้องกันกันการตัดไม้ทำลายป่า ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประธานคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาจัดระเบียบที่ดินกล่าวว่า การดำเนินงานดังกล่าวต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่จริง เพราะหากสามารถพูดคุยทำความเข้าใจและประชาชนในพื้นที่แสดงความต้องการเพื่อการดูแลรักษาอย่างแท้จริงแล้ว การจัดระเบียบดังกล่าวก็จะสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิผล
สำหรับการประชุมครั้งนี้มีการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่ม ต่อด้วยการนำเสนอแผนแม่บทการพัฒนาอำเภอแม่แจ่มและอำเภออมก๋อย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนทุกภาคส่วน
 
8 ตุลาคม 2552 , 22:58 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่