จัดประชุมและเสวนา Young CSR ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สถาบันไทยพัฒน์ จัดประชุมและเสวนา Young CSR ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในโครงการ CSR Campus ปี 2552 ซึ่งจัดขึ้นทั่วประเทศ
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมและเสวนา Young CSR ภาคเหนือ ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ CSR Campus ปี 2552 ที่ทางสถาบันจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทายาทนักธุรกิจ นักศึกษา และผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการทั่วประเทศ โดยจะมีการสอดแทรกเรื่องหน้าที่พลเมืองก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและโลกธุรกิจ อีกทั้งเพื่อให้สอดรับกับภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน และเป็นการสร้างโอกาสในการทำงานเพื่อสังคมภายใต้ภาวะวิกฤติ
กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง CSR กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยนายสุรินทร์ โตทับเที่ยง รองประธานหอการค้าไทย ผู้ประสบความสำเร็จอย่างมากในการจัดกิจกรรม CSR กับบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายปลากระป๋อง ปุ้มปุ้ย เมื่อประมาณ 30 ปีก่อนที่จังหวัดตรัง นอกจากนั้นยังมีการบรรยายเรื่อง การเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีกับ CSR เชิงสร้างสรรค์ โดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ การบรรยายเรื่อง CSR กับเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมคู่กำไร โดยนายสัมฤทธิ์ สว่างคำ จากบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น การเสวนาหัวข้อ Creative CSR in Slowdown Economic โดยวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งการระดมสมองหัวข้อ Creative CSR ระดับภูมิภาค
สำหรับ CSR ย่อมาจาก Corporate Social Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ เป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข
 
9 ตุลาคม 2552 , 15:19 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่