รายงานพิเศษ : รถยนต์พลังงานไฮโดรเจน ทางเลือกใหม่ของการประหยัดพลังงาน

  
     ภาวะน้ำมันแพง ส่งผลกระทบต่อประชาชนในภาพกว้าง จนเกิดแนวคิดการประหยัดพลังงานอย่างหลากหลายเพื่อลดต้นทุนการผลิต รถยนต์ ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญในการขนส่ง มีความจำเป็นต้องใช้พลังงานน้ำมันในการขับเคลื่อน ซึ่งในระยะที่ผ่านมาพบว่าได้มีผู้คิดค้นการประหยัดพลังงาน หลายแนวทาง เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงานโซล่าร์เซลล์ ใช้แก้สโซฮอล์ ใช้แก้ส LPG และแก้ส NGV ล่าสุดมีผู้ที่คิดค้นการนำพลังงานไฮโดรเจนจากน้ำมาใช้ในรถยนต์ได้สำเร็จแล้ว และมีการเผยแพร่อยู่ทั่วไป ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสุดาพาณิชย์ จังหวัดลำพูน ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้า จนกระทั่งสามารถนำพลังงานไฮโดรเจนมาใช้ร่วมกับน้ำมัน หรือแก้ส ในรถยนต์ได้อย่างเป็นรูปธรรม นายประเสริฐศักดิ์ จินตกานนท์ นายช่างประจำโครงการศึกษาพลังงานไฮโดรเจน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสุดาพาณิชย์ กล่าวว่า หลักการทำงานดังกล่าว คือการแยกไฮโดรเจนจากน้ำ ซึ่งน้ำมันคือไฮโดรคาร์บอน เมื่อสามารถสร้างไฮโดรเจนเสริมได้อีกส่วนหนึ่ง นำไปใช้ร่วมกับน้ำมัน จะสามารถประหยัดน้ำมันได้ถึง 1 ใน 3
ต่อข้อวิตกกังวลที่ว่าแก้สไฮโดรเจนอาจจะก่ออันตราย จากการระเบิดหรือไม่นั้น นายประเสริฐศักดิ์กล่าวว่า การสร้างไฮโดรเจนตามหลักการดังกล่าวจะไม่เก็บพลังงานไฮโดรเจนไว้ แต่จะใช้ทันที จึงไม่มีการรั่วซึม ไม่มีกำลังอัดในห้องเครื่อง จึงจะไม่เกิดปัญหาการระเบิดดังกล่าว โดยพลังงานไฮโดรเจนดังกล่าวสามารถปรับใช้ได้กับทั้งน้ำมันดีเซล ,เบนซิน แก้ส LPG และแก้ส NGV ใช้ได้กับรถทุกชนิด และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภายในของเครื่องยนต์
สำหรับน้ำไฮโดรเจนดังกล่าวนั้นใช้เวลาศึกษาตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ขณะนี้อยู่ในระหว่างทดลองตลาด และคาดว่าจะเริ่มวางตลาดอย่างแพร่หลายต้นปีหน้า โดยจะเริ่มวางตลาดในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน
 
12 ตุลาคม 2552 , 15:42 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่