กระทรวงพลังงานจัดงานมหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชนภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     กระทรวงพลังงานจัดงานมหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชนภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ นำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานมาจัดแสดง ตั้งเป้าจะมีอาสาสมัครพลังงานชุมชนแสนหกหมื่นคนในปีหน้า
นายพานิช พงศ์พิโรดม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชนภาคเหนือ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ งานดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงพลังงานให้เกิดพลังขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนระดับชุมชน จัดนิทรรศการโครงการวางแผนพลังงานชุมชนในเขตภาคเหนือ นำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานมาจัดแสดงเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษา ต่อยอด กระตุ้นและสร้างกระแสการรับรู้ให้ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างพอเพียง ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่สามารถผลิตพลังงานขึ้นมาใช้เองโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น หรือพืชพลังงานทดแทน โดยกระทรวงพลังงานได้ดำเนินการสองด้าน คือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้พลังงานทดแทน ทั้งนี้ได้ส่งเสริมอบรมอาสาสมัครพลังงานชุมชนหรือ อส.พน.ไปแล้ว 4,800 คน ภาคเหนืออบรมไปแล้ว 600 คน ปีหน้าตั้งเป้าจะเพิ่มจำนวน อส.พน.ทั้ง 80,000 หมู่บ้านทั่วประเทศหมู่บ้านละสองคนหรือประมาณ แสนหกหมื่นคน ซึ่ง อส.พน.จะมีหน้าที่ขับเคลื่อนให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนเพื่อลดการใช้พลังงานและลดรายจ่าย ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของพลังงาน
สำหรับนโยบายการส่งเสริมการลดใช้พลังงานโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินกว่าที่กำหนดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนั้น จะมีการต่อระยะเวลาไปจนถึงเดือนกรกฎาคมปีหน้า ซึ่งพบว่าที่ผ่านมา ประชาชนได้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าไปอย่างมากจนเห็นได้ชัด ทั้งนี้เกิดจากการประหยัดและสภาพเศรษฐกิจของประเทศด้วย
 
12 ตุลาคม 2552 , 15:42 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่