ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศมีกว่า 2.8 ล้านราย เป็นผู้ประกอบการรายย่อยเกินครึ่ง

  
    ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศมีกว่า 2.8 ล้านราย เป็นผู้ประกอบการรายย่อยเกินครึ่ง ล่าสุดสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมเตรียมเสนอแผนช่วยเหลือเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แข่งขันได้
นายยุทธศักดิ์ ศุภสร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องทิศทางยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ในการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน โดยกล่าวว่า ปัจจุบันมี SMEs ในประเทศไทยถึงร้อยละ 99.7 ของสัดส่วนธุรกิจทั้งหมด อัตราการจ้างงานร้อยละ 77 GDP ร้อยละ 38 และมีการส่งออกร้อยละ 29 ในแผนแม่บทพัฒนา SMEs ฉบับที่ 2 ปี 2550-2554 มีเป้าหมายหลัก 3 เป้าหมาย คือการเจริญเติบโตของ GDP ขยายตัวต่อเนื่องเป็นร้อยละ 42 ของ GDP ในประเทศในปี 2554 อัตราการขยายตัวของการส่งออกของ SMEs ต้องมากกว่าการส่งออกโดยรวม และผลิตภาพการผลิตโดยรวมตั้งเป้าขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี ขณะที่ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทุกประเทศผยแข่งขันได้ การปฏิวัติเทคโนโลยีส่งผลให้การเริ่มต้นธุรกิจทำได้ง่ายขึ้น เทคโนโลยีและการสื่อสาร ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้มากขึ้น ขณะที่รูปแบบการบริโภคเปลี่ยนจากการเน้นปริมาณเป็นเน้นคุณภาพ โดยในช่วงสิ้นปีนี้ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมจะเสนอหลักการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อม ที่มีถึง 2.8 ล้านรายทั่วประเทศที่เป็นรายย่อยจริง ๆ เกินครึ่งของทั้งหมด เป้าหมายไปที่กลุ่ม SMEs ,OTOP ให้พัฒนาขีดความสามารถเชิงอุตสาหกรรม
สำหรับแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 2 มียุทธศาสตร์ในการส่งเสริม SMEs 6 ด้าน คือ การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถทางนวัตกรรมของ SMEs ในภาคการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาคการค้า การส่งเสริมภาคบริการในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม การส่งเสริม SMEs ในภูมิภาคและท้องถิ่นและการพัฒนาปัจจัยที่เอ้ในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เพื่อให้เติบโตอย่างสมดุล ต่อเนื่องและยั่งยืน มุ่งเน้นศักยภาพในการแข่งขัน
 
27 พฤศจิกายน 2552 , 20:49 น. , อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-มณรรษพล-สุดา สวท.เชียงใหม่