เปิดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 27 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ประธานกรรมการหอการค้าไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน เพื่อจะไม่ต้องเป็นเหยื่อของการเปลี่ยนแปลง แต่จะต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
นายดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการหอการค้าไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 27 ที่โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ โดยมีประธานหอการค้า ผู้ว่าราชการจังหวัด และกรรมการหอการค้าจากทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนา มีนายอมรพันธ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายณรงค์ คองประเสริฐ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ
ประธานกรรมการหอการค้าไทยกล่าวว่า ปัจจุบันคำว่า การเปลี่ยนแปลง หรือ Change เป็นคำที่มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากสังคมมีต้องการการเปลี่ยนแปลง การปฏิรูป และการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม จนกระทั่งวัฒนธรรม เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆ ก็จะก้าวไม่ทันโลก เสมือนหนึ่งการก้าวถอยหลัง
ในขณะที่ด้านการค้าการลงทุนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกกำลังก้าวไปข้างหน้า หอการค้าไทยก็ได้ดำเนินการควบคู่ไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และความต้องการทุกพื้นที่ แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจเกษตร ประมง และอาหาร กลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ กลุ่มธุรกิจการค้าชายแดน กลุ่มธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ กลุ่มธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม กลุ่มธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ที่สำคัญต้องมีการสร้างแบรนด์หอการค้า เนื่องจากสามารถแสดงถึงความรู้ลึก รู้จริง มีความเป็นเลิศ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ มีเกียรติ และเป็นศูนย์รวมของเครือข่ายธุรกิจ
ประธานกรรมการหอการค้าไทยกล่าวตอนท้ายว่า จากความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เชื่อว่าจะทำให้การดำเนินการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศชาติให้อยู่รอดและเติบโตต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยจะต้องไม่เป็นเหยื่อของการเปลี่ยนแปลง แต่ต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 
28 พฤศจิกายน 2552 , 18:26 น. , อ่าน 1172  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่