พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 32

  
    มหาวิทยาลัยพายัพจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 มีผู้สำเร็จการศึกษา 1,082 คน แบ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 91 คน ระดับปริญญาตรี 990 คน และระดับอนุปริญญา 1 คน
เมื่อเวลา 18.30 น.วันนี้ (28 พ.ย.52) มหาวิทยาลัยพายัพได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ขึ้น ที่อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นประธาน ซึ่งในปีการศึกษา 2551 นี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญารวมทั้งสิ้น 1,082 คน แบ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 91 คน ระดับปริญญาตรี 990 คน และระดับอนุปริญญา 1 คน
มหาวิทยาลัยพายัพเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ การบริการสังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปัจจุบันดำเนินการสอนระดับปริญญาตรีทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ 10 คณะวิชา 2 วิทยาลัย รวม 27 สาขาวิชา ระดับปริญญาโททั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ 4 คณะวิชา 2 วิทยาลัย รวม 8 สาขาวิชา มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 6,618 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทย 5,736 คน หลักสูตรนานาชาติ 198 คน ระดับปริญญาโทหลักสูตรไทย 416 คน หลักสูตรนานาชาติ 136 คน ระดับปริญญาเอก 3 คน ระดับประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล 51 คน และนักศึกษาโครงการพิเศษอื่นๆ 78 คน มีอาจารย์ประจำและบุคลากร 904 คน แบ่งเป็นอาจารย์ชาวไทย 399 คน อาจารย์ต่างประเทศ 71 คน และเจ้าหน้าที่ 434 คน
 
28 พฤศจิกายน 2552 , 20:03 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่