มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 36 ทุน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งว่า ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เข้าร่วมเป็นศูนย์ผลิตบัณฑิตตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ นั้น ในปีการศึกษา 2553 นี้ สถาบันกำหนดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาในโครงการดังกล่าว หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 5 สาขา รวม 36 ทุน ได้แก่ สาขาวิชาเคมี 6 ทุน สาขาวิชาชีววิทยา 4 ทุน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 10 ทุน สาขาวิชาฟิสิกส์ 6 ทุน และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 ทุน
ผู้มีสิทธิสมัครต้องสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ในปีการศึกษา 2548 – 2551 สาขาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือกำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2552 สาขาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2552 ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนในวิชาเอกเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และต้องไม่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีเงื่อนไขผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุน
สำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี สามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5388-5500-8 หรือ www.edu.cmru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552
 
28 พฤศจิกายน 2552 , 20:04 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่