สรุปผลการประสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่วันแรก

  
    ผลการประสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่วันแรก มีการระดมสมองเพื่อหาคำตอบเรื่องแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ บทบาทของ กรอ.ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และแนวทางการปฏิบัติภายใน AEC
การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 27 ที่โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ วันนี้เป็นวันแรก มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เติมเต็มยุทธศาสตร์เศรษฐกิจประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อยคือ กลุ่มที่ 1 เรื่อง แผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจประเทศไทย กลุ่มที่ 2 เรื่อง บทบาทใหม่ กรอ. กลไกเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และกลุ่มที่ 3 เรื่อง อีก 5 ปี ไทยชนะหรือแพ้ภายใต้ AEC
หลังจบการสัมมนา ประธานแต่ละกลุ่มได้แถลงผลการสัมมนาพอสรุปได้ว่า การจัดทำและดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ต้องมีการปรับโครงสร้าง เสริมสร้างสมรรถนะเพื่อก้าวผ่านปัญหาอุปสรรค ดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย ทางด้าน กรอ.(คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน) ต้องให้ความสำคัญกับด้านการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน ต้องมีการปรับโครงสร้างและบริบท โดยทั้งภาครัฐและเอกชนต้องให้ความสำคัญกับ กรอ.มากกว่าที่เป็นอยู่ ต้องมีการปรับโครงสร้างให้เหมาะสม ปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง และเตรียมพร้อมรับการเป็นประชาคมอาเซียน
ส่วนการเตรียมตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) นั้น ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนในการสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วน ต้องกำหนดมาตรฐานสินค้าทั้งส่งออกและนำเข้า ต้องมีกฎหมายรองรับมาตรฐานสินค้าและมีการบังคับใช้อย่างทั่วถึง ต้องสร้างองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคให้รู้ทันสินค้า และต้องมียุทธศาสตร์กระจายสินค้าอย่างเป็นระบบตลอดเส้นทางตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง ซึ่งหากสามารถทำได้ก็เชื่อว่า ในปี 2015 ภายใต้ AEC ไทยจะชนะแน่นอน
 
28 พฤศจิกายน 2552 , 20:05 น. , อ่าน 1165  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่