บรรยากาศวันสุดท้ายของการรับสมัครเลือกตั้งที่เชียงใหม่มีผู้มาสมัครเพิ่มจากพรรคอื่น อีก 7 คน

  
     บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่วันที่ 8 มีนาคม 2549 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย มีผู้มาสมัครเพิ่มทั้งวัน 7 คน โดยในช่วงเช้านายสมศักดิ์ บุญตระกูลพูลทวี ลงสมัครในนามพรรคแผ่นดินไทยเขต 1 และนายศรีมุกข์ ติลพานันท์ จากพรรคธรรมาธิปไตยเขต 8 แต่เนื่องจากหลักฐานไม่ครบเจ้าหน้าที่จึงได้ขอตรวจสอบจึงพบว่ามีชื่อสังกัดอยู่ 2 พรรคคือเคยเป็นสมาชิกพรรคไทยรักไทยแต่ไม่พบหลักฐานการลาออก ในช่วงบ่ายบรรยากาศเริ่มคึกคักขึ้นเมื่อผู้สมัคร 5 คนได้เดินทางมาสมัครลงแข่งขันประกอบด้วยนางพิกุล การะเกด พรรคแผ่นดินไทย เขต 2 ส่วนพรรคคนขอปลดหนี้ส่งผู้สมัครในครั้งนี้ 4 คน ในเขต 6 ,7,8 และ 11 คือนายสุเมธ พ่วงพูล นายปฐม หล้าพระบาง นางวิไล โชติประเสริฐกุล และนายมังกร แก้วป้อม โดยนายสุเมธ พ่วงพูลขาดเอกสารหลักฐานจำเป็นจึงไม่สามารถสมัครได้ ด้านนายธีรวัฒน์ สินธุบุญ ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าแม้จะมีผู้สมัครแข่งขันเลือกตั้งน้อย แต่ประชาชนก็ต้องไปเลือกตั้งตามหน้าที่ และจรรโลงระบอบประชาธิปไตย และเสียสิทธิ์ทางการเมืองด้วย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าในเขตที่มีผู้สมัครเพียงรายเดียว ผู้สมัครรายนั้นต้องได้คะแนนเสียงอย่างน้อยร้อยละ 20 ของคนในพื้นที่จึงจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ ส่วนเขตใดที่มีผู้สมัครตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปไม่อยู่ในกฎเกณฑ์นี้ สำหรับบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้บรรดาผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทยเริ่มออกหาเสียงโดยใช้กลยุทธ์เคาะประตูบ้าน และมีรถแห่หาเสียง อีกทั้งป้ายของผู้สมัครที่ติดตามเสาไฟฟ้าอยู่ทั่วเมืองในขณะนี้
 
, อ่าน 1233  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง