สัมมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร

  
    จังหวัดเชียงใหม่จัดสัมมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร
นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 240 คน เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการสัมมนาและบรรยายเรื่อง นโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร
สืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 15 ของปีที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนวางไว้ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน หรือ 6 E ได้แก่ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ (Education) ด้านวิศวกรรมจราจร (Engineering) ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service) ด้านการประเมินผลและสารสนเทศ (Evaluation and Information) และด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (Empowerment) โดยได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดการสัมมนาผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดเชียงใหม่ในแต่ละพื้นที่
การสัมมนาครั้งนี้แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 120 คน โดยรุ่นที่ 1 มีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก 9 อำเภอ สัมมนาในวันที่ 9 มีนาคม 2549 ส่วนรุ่นที่ 2 จาก 15 อำเภอ สัมมนาในวันที่ 10 มีนาคม 2549 ที่กรีนเลค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ โดยวิทยากรที่ให้ความรู้นอกจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ยังมีตัวแทนจากตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1, 2 และ 3 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
 
, อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม