กองทัพภาคที่ 3 ระดมสมองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องประชาคมท้องถิ่นกับกระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่ชายแดน

  
     พลโทสะพรั่ง กัลยาณมิตร แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาประชาคมท้องถิ่นกับกระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ณ โรงแรมดิอินเตอร์เนชั่นแนล เชียงใหม่ ซึ่งคณะกรรมาธิการทหารวุฒิสภา กองทัพภาคที่ 3 และมูลนิธิ วาย เอ็ม ซี เอ แห่งการพัฒนาภาคเหนือจัดขึ้น เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือนมีโอกาสรับทราบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งและความมั่นคงพื้นที่ชายแดนของภาคประชาสังคมต่าง ๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน ให้ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนให้เกิดสันติสุข เกิดแนวทางการบูรณาการกระบวนการพัฒนาและกระบวนการเสริมสร้างชุมชนในพื้นที่ชายแดนให้เข้มแข็งต่อไป โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยทหารสังกัดกองทัพภาคที่ 3 ฝ่ายพลเรือน ตัวแทนภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน จากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน ตากและแม่ฮ่องสอน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน และมีบทบาทในการพัฒนาและวางแผนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่าขอให้ทุกฝ่ายทำงานแบบทลายกำแพงโดยยึดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ตั้งเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้การมองปัญหาชายแดนต้องมองในภาพรวมและแก้ไขระยะยาว โดยเห็นควรทบทวนการทำงานใหม่ และดูแลเข้มงวดกับผู้ที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ภัยอันตรายจากการอพยพเลื่อนไหล การตั้งถิ่นฐานและการปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งหากเจ้าหน้าที่ทราบว่ามีปัญหาแต่ยังไม่ยอมแก้ไขก็ไม่สมควรทำหน้าที่ต่อไป
 
, อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่