สถานประกอบการเกือบ 500 แห่งในภาคเหนือได้รับใบรับรองมาตรฐาน ASO ดูแลผู้ป่วยเอดส์ในสถานประกอบการโดยไม่เลือกปฏิบัติ

  
     กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับกรมควบคุมโรค สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนโลก จัดพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ ASO Award Certificate ให้แก่สถานประกอบการ 5 จังหวัดภาคเหนือประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และพะเยา ณ โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในสถานประกอบกิจการ มีสถานประกอบการ 484 แห่งได้รับใบรับรองมาตรฐาน ระดับทอง 291 แห่งและระดับเงิน 193 แห่ง นายทรงศักดิ์ ตันตะโยธิน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่า สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านนี้ต้องไม่มีการบังคับตรวจเลือด ไม่เปิดเผยผลการตรวจเลือด มีการรณรงค์ป้องกัน ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ และให้สวัสดิการอย่างเท่าเทียม โดยในการเข้าไปตรวจสอบนั้นได้มีองค์กรเอกชนเข้าไปตรวจประเมินเพื่อความเป็นกลาง ทั้งนี้ปัญหาเอดส์ส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยแรงงาน กลุ่มแรงงานย้ายถิ่นซึ่งต้องเร่งให้ความรู้ความเข้าใจ ร่วมกับสถานประกอบการ โดยขณะนี้มีสถานประกอบการประมาณ 4 พันแห่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของทั้งประเทศใน 25 จังหวัดที่ผ่านมาตรฐาน ASO และประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลกที่มีมาตรฐานที่วัด ประเมินได้ โดยทำงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง NGO รัฐและบริษัท กองทุนโลกได้สนับสนุนงบประมาณด้านเอดส์ 40 ล้านมีระยะเวลา 5 ปี และจะสิ้นสุดโครงการในปี 2551 นี้ หลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและสถานประกอบการที่ต้องร่วมมือดำเนินงานด้านเอดส์ในสถานประกอบการ เพราะที่ผ่านมางบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรด้านเอดส์ยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดการอบรมสถานประกอบการให้ร่วมตระหนักไปแล้วประมาณ 300 ครั้ง
 
, อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่