เด็กจากเชียงใหม่เป็นหนึ่งใน 4 จังหวัดภูมิภาค ที่ได้สนทนากับนายกรัฐมนตรีผ่านทางระบบการประชุทางไกล เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

  
    เด็กจากเชียงใหม่เป็นหนึ่งใน 4 จังหวัดภูมิภาคที่ได้มีโอกาสสนทนากับนายกรัฐมนตรีผ่านทางระบบการประชุทางไกล เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553 โดยได้เสนอแนวเรื่องการส่งเสริมคิดการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งในภาคเหนือมีอย่างหลากหลาย
ตามที่รัฐบาลได้จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการคือ การเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าพบและเสนอข้อคิดเห็นกับนายกรัฐมนตรี โดยสภานักเรียนได้ส่งตัวแทนเข้าแสดงความคิดเห็น จำนวน 6 คน เป็นเด็กพิการ 1 คน และเด็กปกติ 5 คน ซึ่งมาจากแต่ละภูมิภาคของประเทศ ซึ่งได้มีการเสนอแนะด้านการพัฒนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งของเด็กและส่วนรวม รวมทั้ง การเพิ่มพูนความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนั้น ยังได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนของเด็กจากต่างจังหวัด ได้พูดคุย แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่นายกรัฐมนตรี ผ่านทางระบบการประชุมทางไกล 4 จังหวัดคือ เชียงใหม่ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และยะลา
สำหรับที่จังหวัดเชียงใหม่ นายอมรพันธ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำตัวแทนของเด็กจากทุกอำเภอเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมทางไกล ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยตัวแทนของเด็กเชียงใหม่ที่ตั้งประเด็นคำถามเสนอนายกรัฐมนตรีคือ นายสัตยา มุดทุง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ในเรื่องเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ที่ดี คือ เนื่องจากในภาคเหนือมีภูมิปัญญาพื้นบ้าน วัฒนธรรมล้านนา และสถานที่แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อยู่มาก ทางรัฐบาลจะมีมาตรการในการสนับสนุนอย่างไร เพื่อส่งเสริมให้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่ดีอย่างมมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบว่า เรื่องภูมิปัญญารวมทั้งแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ภาคเหนือมีจำนวนมาก ขณะนี้มีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่แล้วส่วนหนึ่ง ซึ่งรัฐบาลก็มีแนวคิดที่จะให้การสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นให้มากขึ้น ซึ่งนอกจากเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของเชียงใหม่และของภาคเหนืออีกทางหนึ่งด้วย
 
9 มกราคม 2553 , 22:22 น. , อ่าน 1140  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่