เจ้าหน้าที่ประสานงานยาเสพติดต่างประเทศที่ประจำอยู่ในประเทศไทย ร่วมประชุมเพื่อเป็นเครือข่ายร่วมทำงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด

  
    เจ้าหน้าที่ประสานงานยาเสพติดต่างประเทศที่ประจำอยู่ในประเทศไทย ร่วมประชุมเพื่อเป็นเครือข่ายร่วมทำงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดและทำความเข้าใจกับแนวทางทำงานของรัฐบาล
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดไทยและเจ้าหน้าที่ประสานงานยาเสพติดต่างประเทศ ซึ่งประจำอยู่ ณ สถานเอกอัครราชทูตและองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ ในประเทศไทย (ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา สาธารณรัฐประชาชนจีน เยอรมัน อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย นิวซีแลนด์ สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และUNODC ) ณ โรงแรมคันทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดของไทยและหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดต่างประเทศ เพื่อความรู้เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันระยะที่ 2 มาตรการสำคัญที่สุด มุ่งลดระดับปัญหายาเสพติดทั่วประเทศให้ได้ภายในปี 2553 มุ่งเน้นสกัดกันยาเสพติดพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคเหนือคือเชียงใหม่ เชียงรายและแม่ฮ่องสอน แก้ไขปัญหาพื้นที่ส่วนในและชายแดนภาคใต้ นำผู้เสพเข้าบำบัดให้ได้ 300,000 คน และลดปัจจัยเสี่ยงในทุกจังหวัด
พลตำรวจโทกฤษณะ ผลอนันต์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวจะทำให้ประเทศต่าง ๆ เข้าใจสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทยและสิ่งที่รัฐบาลพยายามดำเนินงานแก้ไข โดยเฉพาะการพัฒนาทางเลือกโดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ไปพัฒนาทางเลือก เลิกปลูกพืชเสพติดได้เป็นผลสำเร็จ ทั้งนี้ เพื่อความเข้าใจอันดีและร่วมปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายสกัดกั้น ป้องกันยาเสพติดต่อไป
การประชุมดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2553 โดยผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจะไปศึกษาดูงานการควบคุมพืชเสพติดในพื้นที่บ้านเลาใหม่ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ด้วย
 
12 มกราคม 2553 , 14:29 น. , อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่