เตือนผู้ประกอบกิจการคาราโอเกะ ร้านเกมส์และร้านอินเตอร์เน็ตต้องขออนุญาต เนื่องจากฮาร์ดดิสก์เป็นเทปและวัสดุโทรทัศน์

  
    ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เตือนผู้ประกอบกิจการคาราโอเกะ ร้านเกมส์และร้านอินเตอร์เน็ตต้องขออนุญาตประกอบกิจการทุกราย เนื่องจากขณะนี้ได้มีประกาศกฎกระทรวงกำหนดให้ฮาร์ดดิสก์เป็นเทปและวัสดุโทรทัศน์แล้ว
นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ขณะนี้กฎกระทรวงฉบับที่ 12 พ.ศ.2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ กำหนดให้ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) เป็นเทปและวัสดุโทรทัศน์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2549 เป็นต้นมาแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้การควบคุมร้านเกมส์ออนไลน์และการบริการอินเตอร์เน็ตในการคุมครองเด็กและเยาวชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้ประกอบกิจการดังกล่าวต้องมาจดทะเบียนหรือยื่นขออนุญาตเสียก่อนจึงจะสามารถประกอบการต่อไปได้
สำหรับในจังหวัดเชียงใหม่ บริการเทปหรือวัสดุโทรทัศน์สามารถยื่นคำขอได้ที่ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอ ส่วนร้านเช่า จำหน่าย แลกเปลี่ยนเทป วีซีดีและวีดีโอ ต้องมายื่นคำร้องขออนุญาตประกอบกิจการที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 
, อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม