ทุกปีจะมีผู้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาปีละประมาณ 8 หมื่นราย ขณะที่จะต้องเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัย นักธุรกิจ การคุ้มครองและการถ่ายทอดสู่ประชาชนให้ครบวงจร

  
     กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงสร้างการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ให้แก่ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการและผู้สนใจในภาคเหนือร่วมประชุม นายคณิสรณ์ นาวานุเคราะห์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าปัจจุบันไทยต้องแข่งขันในตลาดโลกอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จากกระแสการเปิดตลาด กระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดการการแข่งขันทางการค้าเพิ่มมากขึ้นในทุกรูปแบบ ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดสร้างสรรค์ใหม่เพื่อให้สินค้ามีความแตกต่าง มีจุดเด่น เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยทรัพย์สินทางปัญญาประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญคือ การสร้างสรรค์ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และการพัฒนาตัวผู้ประกอบการ โดยทุก ๆ ปีจะมีผู้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มปีละประมาณ 8 หมื่นราย อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญายังกล่าวด้วยว่าสิ่งสำคัญในปัจจุบันคือการเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัย ซึ่งต้องคิดค้นเรื่องที่ธุรกิจต้องการ ฝ่ายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ขณะที่ฝ่ายถ่ายทอดจะต้องนำทรัพย์สินทางปัญญาไปถ่ายทอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงจะเป็นระบบที่ดีครบวงจร
 
, อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่