กกต.เชียงใหม่ตัดสิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้งสส. 5 คน ระบุคุณสมบัติไม่ครบ โดยผู้สมัครเหล่านี้สามารถยื่นคัดค้านต่อศาลฎีกาได้ภายใน 5 วัน

  
     นายธีรวัฒน์ สินธุบุญ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบและต้องถูกตัดสิทธิลงรับเลือกตั้ง 5 คน คือ นายสมศักดิ์ บุญตระกูลพูนทวี, นางพิกุล การะเกด จากพรรคแผ่นดินไทยเขต 1 และเขต 2 นางวิไล โชติประเสริฐกุล ,นายมังกร แก้วป้อม จากพรรค คนขอปลดหนี้ เขต 6 และเขต 7 และนายศรีมุกด์ ติลยานนท์ จากพรรคธรรมาธิปไตยเขต 8 ยังคงมีเพียงนายปฐม หล้าพระบาง จากพรรคคนขอปลดหนี้ เขต 8 เท่านั้นที่ กกต.วินิจฉัยแล้วมีคุณสมบัติครบและสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครพรรคไทยรักไทย พรรคเดียวลงสมัครครบ 11 เขต 11 คน และมีเพียงเขต 8 เท่านั้นที่มีผู้แข่งขัน 2 คน โดยผู้สมัคร ที่ถูกตัดสิทธิสามารถยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลฎีกาได้ภายใน 5 วันนับจากวันประกาศ สำหรับบรรยากาศการหาเสียงของบรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เชียงใหม่ขณะนี้มีบรรดาผู้สมัครออกหาเสียงทุกวันทั้งรถแห่ ป้ายหาเสียงที่ติดอยู่ทั่วทุกมุมเมืองและเสาไฟฟ้า อย่างไรก็ตามบรรยากาศการหาเสียงเป็นไปอย่างเรียบร้อย เพราะไม่มีการแข่งขัน มีเพียงผู้สมัคร สส.ที่ลงพื้นที่หาเสียงชี้แจงนโยบายจากพรรคไทยรักไทยเพียงพรรคเดียวเท่านั้น
 
, อ่าน 1239  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่