สหพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือออกแถลงการณ์เรียกร้องยุติความขัดแย้งในสังคม

  
     สหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ องค์กรเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวเอกชนภาคเหนือ 17 จังหวัด ออกแถลงการณ์ทางออกเพื่อการยุติความขัดแย้งของสังคมไทย พ.ศ.2549 จากกรณีปัญหาความขัดแย้งอย่างรุนแรงในสังคมในขณะนี้ เนื่องจากส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยนายพนม มีสุข ประธานสหพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ได้อ่านแถลงการณ์ข้อเสนอของสมาพันธ์ว่า ขอประธานกราบเรียนองคมนตรีทั้งคณะรับเป็นคนกลางเชิญแกนนำบุคคล 4 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง กลุ่มรัฐบาล กลุ่มพรรคฝ่ายค้าน และกลุ่มราษฎรอาวุโส มาประชุมเป็นการเร่งด่วน ขอให้ กกต.จัดการเลือกตั้งวันที่ 2 เมษายน 2549 ต่อไป ขอให้ประธานองคมนตรีหรือผู้ที่คณะองคมนตรีเห็นสมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลผู้มีอำนาจเต็ม มีวาระ 14 เดือน ตั้งแต่ 3 เมษายน 2549-2 มิถุนายน 2550 เนื่องจากหากนายกรัฐมนตรีกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงย่อมไม่มีวันเลิกรา ขอให้รัฐบาลที่ได้รับการยอมรับจากสังคมไทยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งกลุ่มที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน แล้วประกาศให้มีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรครั้งใหม่ในวันที่ 2 มิถุนายน 2550 หรือ 2 เดือนหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ขอให้พรรคการเมืองทุกพรรคเตรียมตัวเลือกตั้งล่วงหน้านาน 14 เดือน เพื่อลบข้อได้เปรียบเสียเปรียบ ขอให้นายกรัฐมนตรีไม่รับตำแหน่งหลังเลือกตั้ง 2 เมษายน แล้ว และขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมยุติการชุมนุมอย่างสิ้นเชิง ภายหลังเสร็จสิ้นเลือกตั้ง 2 มิถุนายน 2550 ทุกกลุ่มต้องเคารพผลการเลือกตั้ง และสมาชิกสภาผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งวันที่ 2 เมษายน 2549 มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินแต่คณะรัฐบาลองคมนตรี และมีหน้าที่ลงนามรับรองร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเห็นว่าขณะนี้คนไทยทุกคนต้องเสียสละ ซึ่งจะนำมาซึ่งความสงบสุขของสังคมไทย และเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทั้งชาติ ประธานสหพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์นับจากเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งพบว่า นักท่องเที่ยวได้ขอยกเลิกการเดินทางมาเชียงใหม่จำนวนมากและเชื่อว่าจะเกิดวิกฤติแน่หากเหตุกาณ์จะยืดยาวไปถึง 2 เมษายน 2549
 
, อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่