ชุมชนต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืน ต.สันทราย อ.สารภี ของโครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย

  
    ชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในชุมชนต้นแบบที่โครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย รณรงค์ให้เป็นชุมชนรักสุขภาพ จากการรับประทานพืชผักจากการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์
เดิมที เกษตรกรตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ทำการเกษตรหลักคือสวนลำไยยกร่องสวนและปลูกพืชผักเชิงเดี่ยว ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการใช้สารเคมีทั้งปุ๋ยและยาฆ่าแมลง แต่จากปัญหาหลายด้านส่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่มีหนี้สินจำนวนมาก ต่อมาในปี 2547 โครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ ส.ส.ส. โดยภาคการผลิต แผนงานเกษตรอินทรีย์ ได้เข้ามาให้ความรู้และรณรงค์การปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี หรือแบบเกษตรอินทรีย์
นายนิคม ไชยวรรณ ผู้ประสานภาคการผลิต แผนงานเกษตรอินทรีย์ โครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัยกล่าวว่า การดำเนินการต้องรณรงค์ให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มต้นที่ตัวเกษตรกรไปจนถึงผู้บริโภค ในขณะเดียวกันต้องเป็นเกษตรแบบยั่งยืนที่ครอบครัวเกษตรกรสามารถอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนหรือมีหนี้สินเพิ่มขึ้น
ในขณะที่นายดวงทิพย์ ต๊ะวนา หนึ่งในเกษตรกรกล่าวว่า จากเดิมที่ทำสวนลำไยซึ่งต้องใช้สารเคมีจำนวนมากเพื่อเร่งผลผลิตและกำจัดศัตรูพืช แต่กลับมีหนี้สินพอกพูนขึ้นทุกปี จึงได้ปล่อยต้นลำไยทิ้งไว้เป็นแค่ร่มเงาแล้วหันมาทำเกษตรอินทรีย์ ขณะนี้ทำไป 4 ไร่เศษ มีพืชผัก 70 ชนิด มีรายได้จากการขายผลผลิตสัปดาห์ละ 1,000 – 1,500 บาท เชื่อว่าจะสามารถใช้หนี้เดิมได้หมดในไม่ช้านี้ แต่ที่สำคัญ หลังเลิกใช้สารเคมี พบว่าสุขภาพทุกคนในครอบครัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงมีแนวความคิดที่จะเพิ่มจำนวนพืชผักให้ได้เกิน 100 อย่างในเร็ว ๆ นี้
สำหรับการผลิตเกษตรอินทรีย์จะเป็นแบบไร่นา ไม่ได้ผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งการรับรอบมาตรฐานอาหารปลอดภัยก็จะเป็นการรับรองในแบบไร่นา ไม่ได้รับรองเป็นแบบรายพืช โดยที่เชียงใหม่ขณะนี้เกษตรกรได้เข้าร่วมโครงประมาณร้อยละ 0.2 หรือ 400 กว่าครอบครัว ใน 9 อำเภอ มีการนำผลผลิตมาจำหน่ายแบบตลาดนัดหลายแห่งทุกมุมเมืองและเกือบทุกวัน
 
, อ่าน 1236  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม