ชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังไฟป่าและคุ้มครอง สัตว์ป่าลุ่มน้ำแม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

  
     ชาวบ้านรวมทั้งผู้ใหญ่บ้าน 14 หมู่บ้าน และกำนันตำบลแม่สอย ครูและนักเรียน 9 โรงเรียน อุทยานแห่งชาติแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการสนับสนุนทุนจากมูลนิธิธรรมนาถ จัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังไฟป่าและคุ้มครองสัตว์ป่าลุ่มน้ำแม่สอย ซึ่งเป็นหนึ่งในต้นน้ำของลุ่มน้ำแม่ปิง ทั้งนี้เพื่อรักษาป่าต้นน้ำลำธาร คุ้มครองไม่ให้จุดไฟเผาป่า ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องนับจากป่าถูกทำลายตั้งแต่ปี 2528 โดยชาวบ้านและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูคืนป่าให้ธรรมชาติอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี นายพงษ์ศักดิ์ สงวนผล นายอำเภอจอมทองกล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่ทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูพื้นที่ฝั่งแม่น้ำปิงด้านซ้ายโดยชาวบ้านได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนที่จะร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่สอย ในการนี้นายอำเภอจอมทองได้มอบป้ายรักษาป่าประจำหมู่บ้านให้แก่ชาวบ้านด้วย สำหรับลุ่มน้ำแม่สอยเป็นหนึ่งในลุ่มน้ำต้นน้ำแม่ปิง มีพื้นที่ป่ากว่า 4 หมื่นไร่ เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติออบหลวง
 
, อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่