อำเภอจอมทองเสนอขอจัดสร้างฝายกั้นน้ำปิง 3 จุดตั้งแต่ทะเลสาบดอยเต่าถึงอำเภอจอมทองเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

  
     นายพงษ์ศักดิ์ สงวนผล นายอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยเปิดเผยว่าปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งที่อำเภอจอมทองไม่รุนแรงมากนักเพราะปีที่ผ่านมามีฝนตกสม่ำเสมอ ส่งผลให้มีน้ำเพียงพอสำหรับทำการเกษตร พื้นที่ที่น่าเป็นห่วง คือตำบลบ้านแปะ และตำบลแม่สอย ฝั่งด้านซ้ายของแม่น้ำปิง ทางอำเภอได้เสนอจังหวัดเชียงใหม่ขอจัดสร้างเก็บน้ำไปนานแล้วแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณก่อสร้าง หากปีนี้ฝนตกน้อยเกรงว่าจะเกิดปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้ระยะทาง 70 กิโลเมตรจากทะเลสาบดอยเต่าถึงอำเภอจอมทองไม่มีฝายกั้นลำน้ำปิง ทำให้ฤดูร้อนไม่มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภค ในส่วนของอำเภอจอมทองได้เสนอขอสร้างฝายเป็นระยะ 3 จุด ต่อจากฝาย วังปานถึงทะเลสาบดอยเต่าเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง หลังจากนั้นจะมีโครงการต่อเนื่องโดยจะตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าสูบน้ำส่งต่อให้เกษตรกร 4-5 กิโลเมตรจากริมฝั่ง ก็จะช่วยทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปี ขณะนี้กรมชลประทานได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาศึกษาออกแบบ เพื่อกำหนดรูปแบบรายละเอียดเพื่อของบประมาณ คาดว่าแต่ละฝายที่ก่อสร้างจะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 70 ล้านบาท โดยแต่ละฝายจะครอบคลุมพื้นที่เกษตร 2 พันไร่ คิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งอำเภอ สำหรับฝายดังกล่าวจะสร้างกลางแม่น้ำปิง มีความแตกต่างจากฝายอื่น ๆ และอยู่ระดับต่ำกว่าแม่น้ำปิงสำหรับกักเก็บน้ำเป็นช่วง ๆ เพื่อไว้ใช้ในฤดูแล้ง นอกจากนี้อำเภอได้เคยเสนอของบประมาณสร้างอ่างเก็บน้ำหลายแห่ง บางจุดขอไปกว่า 20 ปีแล้วแต่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ขณะนี้พบว่าฤดูแล้งเกิดปัญหาแย่งน้ำระหว่างคนบนพื้นราบกับผู้ที่อาศัยบนพื้นที่ต้นน้ำบนดอย ถ้ามีอ่างเก็บน้ำจะแก้ปัญหาได้ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ขณะที่อ่างผาผึ้ง-แม่หอย ขนาดความจุ 9 ล้านคิวได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างแล้วแต่ก็ยังติดขัดพื้นที่หัวงานของกรมป่าไม้ที่ยังไม่อนุญาตให้เข้าใช้ ซึ่งก็ยังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้
 
, อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่