กรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบเมืองและชุมชน และการคมนาคมขนส่งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาหลัก

  
     พลอากาศเอกคงศักดิ์ วันทนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับประเทศครั้งที่ 4 เรื่องการวางและจัดทำผังประเทศและผังภาค นโยบายการพัฒนาพื้นที่ประเทศไทย และภาคเหนือ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อนำเสนอผังแนวความคิดที่ได้ผ่านการระดมความคิดเห็นจากประชาชนในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 แนวคิดการพัฒนาพื้นที่ประเทศไทยและภาค มุ่งเน้นการแข่งขันด้านการค้าและการบริการที่ได้มาตรฐานสากล เป็นศูนย์กลางระดับภาคให้มีฐานเศรษฐกิจที่สำคัญในกลุ่ม Cluster เน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการนำนวตกรรมใหม่ ๆ มาใช้อย่างเหมาะสม โดยมีการระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะใน 3 สาขาหลัก ประกอบด้วย ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านระบบเมืองและชุมชน และด้านการคมนาคมขนส่ง ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงประชากร และสภาพภูมิประเทศเป็นสำคัญ สำหรับผังนโยบายแต่ละด้านจะเป็นแผนผังของกิจกรรมที่ระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับที่ตั้ง ขนาดและนโยบายหรือกรอบงานที่ชี้เฉพาะ ซึ่งบูรณาการกับกิจกรรมในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดทำชุดแผนงานโครงการเกี่ยวโยงกันได้อย่างเป็นระบบ พร้อมมีตัวชี้วัดชัดเจน ก่อนที่จะนำไปจัดลำดับความสำคัญ และจัดทำแผนแต่ละด้านในขั้นตอนต่อไป
 
, อ่าน 1233  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ - นงนภา สวท.เชียงใหม่