ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือสร้างนักธุรกิจส่งออกเพื่อให้มีความรู้ด้านตลาดต่างประเทศพัฒนาผลิตภัณฑ์แข่งขันกับตลาดโลก

  
     ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือจัดอบรมความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก ให้แก่นักธุรกิจ ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ทั้งนี้ภายใต้นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกในภาพรวม การพัฒนาบุคลากรทั้งในส่วนของการสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่วงการการส่งออกและพัฒนาความรู้แก่นักธุรกิจส่งออก โดยการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านการส่งออกให้สามารถประกอบธุรกิจอย่างมีมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันการค้าในระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์การค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยผู้เข้าอบรมจะได้มีความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ และขั้นตอนต่าง ๆ ด้านการส่งออกอย่างเป็นระบบ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจส่งออกได้ นางสาวจิราภรณ์ ตุลยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือกล่าวว่า ผู้ประกอบการส่งออกต้องดูความพร้อมของตน ทั้งเงินทุน ตัวสินค้า และการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย ตรงตามความต้องการของตลาดตลอดเวลา ปีนี้กลุ่มจังหวัดล้านนา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนตั้งเป้าสร้างนักการตลาดส่งออก 280 คน เพื่อเข้าสู่วงการธุรกิจ ปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือมีสมาชิกเป็นกลุ่มผู้ส่งออก(Exporter List) 418 ราย และกลุ่มนักการตลาดต่างประเทศ(Intertrader) 324 ราย โดยจะมีโอกาสในการออกร้านในต่างประเทศและในประเทศปีละนับร้อยครั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 
, อ่าน 1228  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ- นงนภา สวท.เชียงใหม่